8 iunie 2011

Conform deciziei UE, Israelul controleaza datele personale ale romanilor!

 

Iata ultimul “beneficiu” al apartenentei noastre la noua Uniunea Europeana: absolut toate datele noastre personale, urmeaza sa fie transferate pentru “pastrarea în siguranta deplina”, statului Israel.  Fireste, ele vor fi tinute la curent în timp real. De ce se face asta? Asa, pentru ca baietii pot sa o faca! Nu se ofera absolut nicio justificare pentru aceasta aberanta masura anti-libertate si nici nu este vorba de vre-o reciprocitate.

Nu întreaba nimeni dintre “reprezentantii” nostri ce treaba are statul evreu cu numele, chipurile si vârsta copiilor nostri, cu parerile noastre politice si cu starea de sanatate a românilor precum rezultata din fisele de asigurare ale CAS?  Dar cu veniturile noastre si cu numerele de telefon sunate, cu rudele si prietenii nostri, bagati împotriva vointei lor într-o uriasa baza relationala de date?

Are cineva idee daca romanii au fost pusi la curent cu faptul ca, pe 31 ianuarie CE a aprobat transferul datelor personale ale cetatenilor tarilor membre, catre Israel ?? Decizia adoptata pe 31 ianuarie 2011 prin care se prevede transferul datelor personale ale cetatenilor CE catre Israel explica faptul ca acest Stat raspunde directivei 95/46 privind protectia datelor. Justificarea deciziei nu apare in text.
Comisarii nostri au fost de acord cu aceasta decizie? Cum se justifica hotararea?

Date personale inseamna numerele de telefoane,conturile bancare,datele de sanatate, familia, deplasarile.. TOATE datele pe care guvernele statelor membre le colecteaza despre noi.
 

Toate Statele trebuie sa puna in aplicare directiva 95/46 in termen de trei luni….

 

Iata textul in cauza, pentru cititorii care nu cred cele relatate mai sus:

2011/61/UE: Decizia Comisiei din 31 ianuarie 2011 în temeiul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind nivelul de protecție adecvat asigurat de Statul Israel privind prelucrarea automată a datelor cu caracter personal [notificată cu numărul C(2011) 332] Text cu relevanță pentru SEE.  
Jurnalul Oficial L 027 , 01/02/2011 p. 0039 – 0042

Decizia Comisiei

din 31 ianuarie 2011

în temeiul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind nivelul de protecție adecvat asigurat de Statul Israel privind prelucrarea automată a datelor cu caracter personal

[notificată cu numărul C(2011) 332]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2011/61/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date [1], în special articolul 25 alineatul (6),

După consultarea Autorității Europene pentru Protecția Datelor,

întrucât:

(1) În temeiul Directivei 95/46/CE, statelor membre li se cere să ia măsuri astfel încât transferul datelor cu caracter personal către o țară terță să poată avea loc numai în cazul în care țara terță în cauză asigură un nivel adecvat de protecție și în cazul în care legile statelor membre care pun în aplicare alte dispoziții ale directivei sunt respectate înainte de transfer.

(2) Comisia poate constata că o țară terță asigură un nivel adecvat de protecție. În acest caz, datele cu caracter personal pot fi transferate din statele membre fără să fie nevoie de garanții suplimentare.

(3) În temeiul Directivei 95/46/CE, nivelul de protecție a datelor trebuie evaluat ținând seama de toate împrejurările care au legătură cu o operațiune de transfer de date sau cu o serie de operațiuni de transfer de date și acordând o atenție specială mai multor elemente relevante pentru transfer, enumerate la articolul 25.

(4) Având în vedere diferitele abordări privind protecția datelor din țările terțe, evaluarea caracterului adecvat trebuie efectuată și orice decizie în temeiul articolului 25 alineatul (6) din Directiva 95/46/CE trebuie adoptată și pusă în aplicare astfel încât să nu creeze discriminări arbitrare sau nejustificate față de țările terțe în care există condiții similare ori între acestea, și să nu se constituie o barieră mascată în calea comerțului, ținând seama de angajamentele internaționale actuale ale Uniunii Europene.

(5) Sistemul juridic din Statul Israel nu dispune de o constituție scrisă, însă Curtea Supremă din Statul Israel a acordat un statut constituțional anumitor “legi de bază”. Această “legislație de bază” este completată de o jurisprudență extinsă, întrucât sistemul juridic israelian aderă în mare măsură la principiile dreptului comun. Dreptul la protecția vieții private este inclus în legislația de bază: “Demnitate umană și libertate”, în secțiunea 7.

(6) Standardele legale pentru protecția datelor cu caracter personal în Statul Israel sunt bazate în mare parte pe standardele stabilite prin Directiva 95/46/CE și sunt prevăzute în Legea privind protecția vieții private 5741-1981, modificată ultima dată în 2007 pentru a stabili noi cerințe privind prelucrarea datelor cu caracter personal și organizarea detaliată a autorității de supraveghere.

(7) Legislația în domeniul protecției datelor este completată, de asemenea, de decizii guvernamentale privind punerea în aplicare a Legii privind protecția vieții private 5741-1981 și organizarea și funcționarea autorității de supraveghere, bazată în mare parte pe recomandările formulate în raportul adresat Ministerului Justiției de către Comitetul de examinare a legislației în ceea ce privește bazele de date (raportul Schoffman).

(8) Mai multe instrumente juridice care reglementează diferite sectoare, precum legislația din sectorul financiar, reglementările în domeniul sănătății și registrele publice, conțin, de asemenea, dispoziții privind protecția datelor.

(9) Standardele juridice în materie de protecție a datelor aplicabile în Statul Israel includ toate principiile de bază necesare pentru a asigura un nivel adecvat de protecție a persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal din bazele de date automatizate. Capitolul 2 din Legea privind protecția datelor 5741-1981, care prevede principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal, nu se aplică prelucrării datelor cu caracter personal din bazele de date neautomatizate (bazele de date manuale).

(10) Aplicarea standardelor juridice în materie de protecție a datelor este garantată prin căi de atac de ordin administrativ și judiciar, precum și printr-un control independent exercitat de autoritatea de supraveghere, și anume de Autoritatea privind legislația, informația și tehnologia din Statul Israel (ILITA), care este învestită cu atribuții de investigație și intervenție și care acționează în deplină independență.

(11) Autoritățile israeliene responsabile de protecția datelor au dat explicații și asigurări referitoare la modul în care trebuie interpretată legislația israeliană și au confirmat că legislația israeliană privind protecția datelor este pusă în aplicare conform acestei interpretări. Prezenta decizie ține seama de explicațiile și asigurările respective și este, prin urmare, condiționată de acestea.

(12) Prin urmare, ar trebui să se considere că Statul Israel asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, astfel cum este prevăzut în Directiva 95/46/CE, în ceea ce privește transferurile internaționale automatizate de date cu caracter personal din Uniunea Europeană către Statul Israel sau transferurile neautomatizate supuse unor prelucrări automatizate în Statul Israel. Pe de altă parte, transferurile internaționale de date cu caracter personal din UE către Statul Israel, atunci când atât transferul în sine, cât și prelucrarea ulterioară a datelor se efectuează exclusiv prin mijloace neautomatizate, nu intră sub incidența prezentei decizii.

(13) Pentru a asigura transparența și pentru a garanta capacitatea autorităților competente ale statelor membre de a asigura protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor lor cu caracter personal, trebuie specificate circumstanțele excepționale în care poate fi justificată suspendarea anumitor fluxuri specifice de date, fără a aduce atingere constatării unui nivel adecvat de protecție.

(14) Constatările prezentei decizii privind nivelul adecvat de protecție se referă la Statul Israel, astfel cum este definit în conformitate cu dreptul internațional. Transferurile ulterioare către un destinatar din afara Statului Israel, astfel cum este definit în conformitate cu dreptul internațional, ar trebui considerate transferuri de date cu caracter personal către țări terțe.

(15) Grupul de lucru pentru protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, stabilit în temeiul articolului 29 din Directiva 95/46/CE, și-a dat avizul favorabil cu privire la nivelul adecvat de protecție a datelor cu caracter personal în ceea ce privește transferurile internaționale automatizate de astfel de date din Uniunea Europeană sau transferurile neautomatizate supuse unor prelucrări automate în Statul Israel. În avizul său favorabil, grupul de lucru a încurajat autoritățile israeliene să adopte noi dispoziții care să extindă aplicarea legislației israeliene la bazele de date manuale, care să recunoască în mod explicit aplicarea principiului proporționalității la prelucrarea datelor cu caracter personal în sectorul privat și care să interpreteze excepțiile pentru transferurile internaționale de date în conformitate cu criteriile prevăzute în documentul său de lucru privind interpretarea comună a articolului 26 alineatul (1) din Directiva 95/46/CE [2]. Acest aviz a fost luat în considerare pentru pregătirea prezentei decizii [3].

(16) Comitetul instituit în temeiul articolului 31 alineatul (1) din Directiva 95/46/CE nu a emis un aviz în termenul stabilit de președintele acestuia,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1) În sensul articolului 25 alineatul (2) din Directiva 95/46/CE, se consideră că Statul Israel oferă un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal transferate din Uniunea Europeană în ceea ce privește transferurile internaționale automate de date cu caracter personal din Uniunea Europeană sau în cazul transferurilor neautomate, dacă aceste sunt supuse unor prelucrări automate în Statul Israel.

(2) Autoritatea israeliană competentă în materie de supraveghere a aplicării standardelor juridice privind protecția datelor în Statul Israel este “Autoritatea privind legislația, informația și tehnologia din Statul Israel (ILITA)”, menționată în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2 

(1) Prezenta decizie se refera exclusiv la nivelul adecvat de protecție oferit in Statul Israel, astfel cum este definit in conformitate cu dreptul internațional, in vederea indeplinirii cerințelor de la articolul 25 alineatul (1) din Directiva 95/46/CE și nu aduce atingere altor condiții sau restricții care pun in aplicare alte dispoziții din directiva menționata anterior care se refera la prelucrarea datelor cu caracter personal in statele membre.

(2) Prezenta decizie se aplica in conformitate cu dreptul internațional. Aceasta nu aduce atingere statutului Inalțimilor Golan, Fașiei Gaza și Cisiordaniei, inclusiv Ierusalimului de Est, astfel cum este definit in conformitate cu dreptul internațional.

Articolul 3

(1) Fara a aduce atingere atribuțiilor lor de a lua masuri pentru a asigura respectarea dispozițiilor naționale adoptate in temeiul unor alte dispoziții decat cele prevazute la articolul 25 din Directiva 95/46/CE, autoritațile competente din statele membre iși pot exercita atribuțiile pentru a suspenda fluxurile de date catre un destinatar din Statul Israel in vederea protejarii persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora, in urmatoarele cazuri:

(a) atunci cand o autoritate israeliana competenta a stabilit ca destinatarul incalca standardele de protecție aplicabile; sau

(b) atunci cand este foarte probabil ca standardele de protecție sa fie incalcate, exista motive intemeiate sa se creada ca autoritatea israeliana competenta nu ia sau nu va lua masuri adecvate și in timp util pentru a rezolva cauza respectiva, continuarea transferului ar crea un pericol iminent de prejudiciere grava a persoanelor in cauza, iar autoritațile competente din statul membru au depus eforturi rezonabile in aceste circumstanțe de a avertiza partea responsabila de prelucrarea datelor din Statul Israel și i-au oferit posibilitatea de a raspunde.

(2) Suspendarea inceteaza de indata ce sunt asigurate standardele de protecție, iar autoritații competente din statele membre in cauza i se aduce la cunoștința acest lucru.

Articolul 4

(1) Statele membre informeaza fara intarziere Comisia cu privire la masurile luate in temeiul articolului 3.

(2) Statele membre și Comisia se informeaza reciproc cu privire la cazurile in care masurile luate de autoritațile israeliene raspunzatoare de respectarea standardelor de protecție nu asigura aceasta respectare a standardelor.

(3) In cazul in care informațiile culese in temeiul articolului 3 și al alineatelor (1) și (2) din prezentul articol demonstreaza ca un organism insarcinat cu asigurarea respectarii standardelor de protecție in Statul Israel nu iși indeplinește eficient rolul, Comisia informeaza autoritatea israeliana competenta și, in cazul in care este necesar, prezinta un proiect de masuri in conformitate cu procedura prevazuta la articolul 31 alineatul (2) din Directiva 95/46/CE in vederea abrogarii sau suspendarii prezentei decizii ori a limitarii domeniului de aplicare a acesteia.

Articolul 5

Comisia evalueaza punerea in aplicare a prezentei decizii și raporteaza orice constatare pertinenta comitetului inființat in temeiul articolului 31 din Directiva 95/46/CE, incluzand orice dovada care ar putea afecta constatarea de la articolul 1 din prezenta decizie conform caruia protecția datelor in Statul Israel este adecvata, in sensul articolului 25 din Directiva 95/46/CE, precum și orice dovada din care rezulta ca prezenta decizie este aplicata in mod discriminatoriu. Comisia va monitoriza, in special, prelucrarea datelor cu caracter personal in bazele de date manuale.

Articolul 6
Statele membre iau toate masurile necesare pentru a se conforma prezentei decizii in termen de 3 luni de la data notificarii acesteia.
Articolul 7
Prezenta decizie se adreseaza statelor membre.
Adoptata la Bruxelles, 31 ianuarie 2011.
Pentru Comisie
Viviane Reding
Vicepreședinte
[1] JO L 281, 23.11.1995, p. 31.
[2] Documentul WP114 din 25 noiembrie 2005.
Disponibil la adresa: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2005/wp114_en.pdf

[3] Avizul 6/2009 privind nivelul de protecție a datelor cu caracter personal in Israel. Disponibil la adresa: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2009/wp165_en.pdf
————————————————
ANEXA
Autoritatea competenta in materie de supraveghere menționata la articolul 1 alineatul (2) din prezenta decizie:
The Israeli Law, Information and Technology Authority (Autoritatea privind legislația, informația și tehnologia din Statul Israel)
The Government Campus, 9th floor,125 Begin Rd., Tel Aviv, Israel
Adresa poștala: P.O. Box 7360, Tel Aviv, 61072, Tel.: +972-3-7634050, Fax: +972-2-6467064, E-mail: ILITA@justice.gov.il
Site: http://www.justice.gov.il/MOJEng/RashutTech/default.htm

9 comentarii:

 1. asta este o bataie de joc cat doamne sa mai suportam asta!!!spuneti voi stam toti ca magaru la poarta noua si nu facem nimic toti tot comentam ca vai ca ce o facut ala ce o facut aia dar nu facem nimic.asta e...........am fost si vom ramane un neam de hoti si de curve,pe care il doare in ....de aproapele lui,se spunea de nush ce prosteste dece nu se pun in aplicare???sau o sa stam pana cand ajunge cutitul la os????dragi mei connationali TREZITIVA odata!!!!!!!

  RăspundețiȘtergere
 2. dragu meu nelutzu..credema ca nu ai ce sa faci ..ei sunt totul noi suntem nimmic..au existat si proteste de 100.000 de persoane de care nu ai auzit nici pe strada urmatoare dapoi la televizor sau internet..asa e scris sa fie..nu avem ce face !!

  RăspundețiȘtergere
 3. Unde esti Hitler ? Ca nu ai reusit sa ne scapi de hahalerele.Am citi acum cateva zile, Talmud-ul ... si pot sa zic : iadu sa va manace ,de iudei asupritori.

  RăspundețiȘtergere
 4. poi frate hai sa facem o adunare undeva si sa pune-m la cale ceva, ca daca tot stam asa...........murim si am murit si am trait degeaba pe pamantul asta ;)

  RăspundețiȘtergere
 5. Dar de ce ISRAEL?De ce nici o tara din UE nu ar putea asigura siguranta datelor?Atunci UE este o creatie a Israelului?

  RăspundețiȘtergere
 6. ...pentru cei aflati in romania in afaceri va fi nasol ca risca controlu prin manipulare iar pentru toti romanii aflati peste tot in lume in orice oras unde exista un fals evreu ... este fals evreu daca are electricitate in casa.

  RăspundețiȘtergere
 7. pentru ca Israelul va deveni statul in care o sa se infiinteze noua banca mondiala..vom avea o singura "moneda" in toata lumea..de ce credeti ca americanii incep razboaie si le mentin cu toate tarile din imprejurul Israelului? Urmatoare miscari o sa fie: americanii or sa inceapa razboi in Siria, Iordania ..etc, toate statele din imprejur si vor termina cu Arabia Saudita..apropo..o sa faca in asa fel incat sa inceapa un al 4-lea razboi mondial in care o sa fie implicate si China si Rusia. Nu am facut nici o greseala cand am zis al 4-lea, stiu ca toata lumea crede ca "World War" inseamna o lupta intre cele mai puternice tari din lumea asta...gresit..E deja inceput si a inceput de cand americanii au invadat Afganistanul..razboi mondial inseamna cand 2 sau mai multe tari sunt in razboi, pe mai multe continente, pe un termen indelungat cu multe victime..Pune-ti la cap tot ce am scris..si calculati cate tari sunt in razboi la ora actuala si de pe ce continente..Nota Bene !!! = NATO inseamna multe tari..nu cand zic astia la televizor ca Nato, Great Britain and US au invadat Libia sau Egiptul etc ... rog lumea sa vizioneze macar odata filmul "V for Vendetta" si poate invatam ceva din el si ne TREZIM ODATA !!!!

  RăspundețiȘtergere
 8. Cred ca o sa-mi fac o circumcizie.

  RăspundețiȘtergere